O projekte

Testovacia prevádzka

Stránka je momentálne v testovacej prevádzke, zverejňované informácie a dáta sa priebežne dopĺňajú, aktualizujú, prípadne korigujú.

Vaše podnety je možné zasielať na kontaktnú adresu info@lepsieskoly.eu. Ďakujeme vopred za námety pre optimalizáciu stránky.

Cieľ projektu

Prezentované údaje majú slúžiť tak uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ako aj širšej verejnosti. Ambíciou je poskytnúť informácie, vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo k problematike uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce. Preto bude stránka postupne zverejňovať dostupné informácie o fakultách a ich študijných programoch.

Zdroje zverejňovaných údajov sú jednak tzv. „tvrdé dáta“ (ako napríklad platy zamestnaných absolventov vypočítané na základe údajov Sociálnej poisťovne) a jednak tzv. „mäkké dáta“ (napríklad výsledky z prieskumov). Pri každom z údajov je informácia o jeho zdroji, metodike výpočtu, počte respondentov, resp. vzorke, z ktorej je počítaný, aby bolo možné identifikovať jeho relevantnosť. Čím vyššia je početnosť vzorky, tým štatisticky spoľahlivejší je údaj.

Časť dát sme získali vďaka národnému projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (viac o projekte na www.vysokoskolacidopraxe.sk) a časť vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, nakoľko  bolo potrebné doplniť aj údaje o bratislavských vysokých školách, ktoré v národnom projekte neboli zahrnuté ako cieľová skupina.

Veríme, že práve prezentovanie širokej palety údajov umožní používateľom nájsť pre nich vhodné informácie a ich kombináciu, ktorá im pomôže orientovať sa pri hľadaní „lepšej školy“.